Internetowa rejestracja do kolejki

UWAGA - ZASADY REZERWACJI: z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej obsługi petentów informujemy, że jedna osoba może dokonać MAKSYMALNIE JEDNEJ REZERWACJI NA DANY DZIEŃ. Druga i kolejne rezerwacje dokonane przez tę samą osobę na dany dzień ZOSTANĄ ANULOWANE. System ogranicza również liczbę rezerwacji dokonanych z danego adresu IP. Jedna rezerwacja uprawnia do załatwienia jednej sprawy zgodnie w wybraną kategorią. WAŻNE: PODCZAS REJESTRACJI NALEŻY PODAĆ NUMER REJESTRACYJNY LUB NUMER VIN POJAZDU. DANE TE BĘDĄ WERYFIKOWANE PRZEZ PRACOWNIKA OBSŁUGUJĄCEGO BILETOMAT. NIEZGODNOŚĆ DANYCH MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ WYDANIA BILETU.
Rejestracja Pojazdów - właściciele krajowi
 
 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce oraz na otrzymywanie na (podany w formularzu) adres e-mail, informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z ZASADAMI REZERWACJI
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 166246213, email: sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl
  2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 166246227 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  4. Przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały nie dłużej niż 30 dni.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wykazanego celu.